logo
Banii Dumneavoastra, prioritatea noastra

CE VREM DE CE NOI
 
PROCEDURA CONTENCIOASA - TITLUL V Caile extraordinare de atac - CAP. 1 Recursul Inapoi Valorificari Creante

Sectiunea I Termenul si formele recursului

Art. 299
Hotararile date fara drept de apel, cele date in apel, precum si, in conditiile prevazute de lege, hotararile altor organe cu activitate jurisdictionala sunt supuse recursului. Dispozitiile Art. 282 alin. 2 sunt aplicabile in mod corespunzator.
Recursul se solutioneaza de instanta imediat superioara celei care a pronuntat hotararea in apel.
Alineatul 3 Abrogat prin Legea nr. 219/2005.

Art. 300
Recursul suspenda executarea hotararii numai in cauzele privitoare la stramutarea de hotare, desfiintarea de constructii, plantatii sau a oricaror lucrari avand o asezare fixa, precum si in cazurile anume prevazute de lege.
La cerere, instanta sesizata cu judecarea recursului poate dispune, motivat, suspendarea executarii hotararii recurate si in alte cazuri decat cele la care se refera alin. 1.
Suspendarea la cerere a executarii hotararii poate fi acordata numai dupa depunerea unei cautiuni ce se va stabili, prin incheiere, cu ascultarea partilor in camera de consiliu, scop in care acestea vor fi citate in termen scurt, chiar inainte de primul termen de judecata, daca este cazul. Dispozitiile Art. 403 alin. 3 si 4 se aplica in mod corespunzator.
Alineatul 4 Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.
Pentru motive temeinice, instanta poate reveni asupra suspendarii acordate, dispozitiile alin. 3 aplicandu-se in mod corespunzator.

Art. 301
Termenul de recurs este de 15 zile de la comunicarea hotararii, daca legea nu dispune altfel. Dispozitiile Art. 284 alin. 2 - 4 se aplica in mod corespunzator.

Art. 302
Recursul se depune la instanta a carei hotarare se ataca, sub sanctiunea nulitatii.

Art. 3021
Cererea de recurs va cuprinde, sub sanctiunea nulitatii, urmatoarele mentiuni:
a) numele, domiciliul sau resedinta partilor ori, pentru persoanele juridice, denumirea si sediul lor, precum si, dupa caz, numarul de inmatriculare in registrul comertului sau de inscriere in registrul persoanelor juridice, codul unic de inregistrare sau, dupa caz, codul fiscal si contul bancar. Daca recurentul locuieste in strainatate, va arata si domiciliul ales in Romania, unde urmeaza sa i se faca toate comunicarile privind procesul;
b) indicarea hotararii care se ataca;
c) motivele de nelegalitate pe care se intemeiaza recursul si dezvoltarea lor sau, dupa caz, mentiunea ca motivele vor fi depuse printr-un memoriu separat;
d) semnatura.
La cererea de recurs se va atasa dovada achitarii taxei de timbru, conform legii.


Art. 303
Recursul se va motiva prin insasi cererea de recurs sau inauntrul termenului de recurs.
Termenul pentru depunerea motivelor se socoteste de la comunicarea hotararii, chiar daca recursul s-a facut mai inainte.
Alineatul 3 Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2003.
In cazurile in care Ministerul Public a participat in proces, se va depune o copie de pe motivele de casare pentru procuror.
Presedintele instantei, care primeste cererea de recurs, va putea sa o inapoieze partii prezente, daca nu indeplineste conditiile prevazute de lege, pentru a fi refacuta, prelungind termenul de recurs cu 5 zile.
Dupa implinirea termenului de recurs pentru toate partile, instanta a carei hotarare este recurata va inainta instantei de recurs dosarul impreuna cu dovezile de indeplinire a procedurii de comunicare a hotararii.

Art. 304
Modificarea sau casarea unor hotarari se poate cere in urmatoarele situatii, numai pentru motive de nelegalitate:
1. cand instanta nu a fost alcatuita potrivit dispozitiilor legale;
2. cand hotararea s-a dat de alti judecatori decat cei care au luat parte la dezbaterea in fond a pricinii;
3. cand hotararea s-a dat cu incalcarea competentei altei instante;
4. cand instanta a depasit atributiile puterii judecatoresti;
5. cand, prin hotararea data, instanta a incalcat formele de procedura prevazute sub sanctiunea nulitatii de Art. 105 alin. 2;
6. daca instanta a acordat mai mult decat s-a cerut, ori ceea ce nu s-a cerut;
7. cand hotararea nu cuprinde motivele pe care se sprijina sau cand cuprinde motive contradictorii ori straine de natura pricinii;
8. cand instanta, interpretand gresit actul juridic dedus judecatii, a schimbat natura ori intelesul lamurit si vadit neindoielnic al acestuia;
9. cand hotararea pronuntata este lipsita de temei legal ori a fost data cu incalcarea sau aplicarea gresita a legii;
10. Abrogat prin Legea nr. 219/2005;
11. Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.

Art. 3041
Recursul declarat impotriva unei hotarari care, potrivit legii, nu poate fi atacata cu apel nu este limitat la motivele de casare prevazute in Art. 304, instanta putand sa examineze cauza sub toate aspectele.

Art. 305
In instanta de recurs nu se pot produce probe noi, cu exceptia inscrisurilor, care pot fi depuse pana la inchiderea dezbaterilor.

Art. 306
Recursul este nul daca nu a fost motivat in termenul legal, cu exceptia cazurilor prevazute in alin. 2.
Motivele de ordine publica pot fi invocate si din oficiu de instanta de recurs, care insa este obligata sa le puna in dezbatere partilor.
Indicarea gresita a motivelor de recurs nu atrage nulitatea recursului daca dezvoltarea acestora face posibila incadrarea lor intr-unul din motivele prevazute de Art. 304.

Art. 307
Abrogat prin Legea nr. 59/1993.

Art. 308
Presedintele instantei, dupa ce va constata ca procedura de comunicare a hotararii a fost indeplinita, va fixa termen de judecata si va dispune citarea partilor si comunicarea motivelor de recurs.
Intimatul este obligat sa depuna intampinare cu cel putin 5 zile inainte de termenul de judecata.
Alineatul 3 Abrogat prin Legea nr. 219/2005.
Alineatul 4 Abrogat prin Legea nr. 219/2005.
Alineatul 5 Abrogat prin Legea nr. 219/2005.

Sectiunea a II-a Judecarea recursului si efectele casarii

Art. 309
Presedintele va da cuvantul partilor dupa citirea raportului.
Procurorul vorbeste cel din urma, afara de cazul cand este parte principala sau recurent.

Art. 310
Daca nu se dovedeste, la prima zi de infatisare, ca recursul a fost depus peste termen sau daca aceasta dovada nu reiese din dosar, el se va socoti facut in termen.

Art. 311
Hotararea casata nu are nici o putere.
Actele de executare sau de asigurare facute in puterea unei asemenea hotarari sunt desfiintate de drept, daca instanta de recurs nu dispune altfel.

Art. 312
Instanta poate admite recursul, il poate respinge sau anula ori poate constata perimarea lui.
In caz de admitere a recursului, hotararea atacata poate fi modificata sau casata, in tot sau in parte.
Modificarea hotararii atacate se pronunta pentru motivele prevazute de Art. 304 pct. 6, 7, 8 si 9, iar casarea pentru cele prevazute de Art. 304 pct. 1, 2, 3, 4 si 5, precum si in toate cazurile in care instanta a carei hotarare este recurata a solutionat procesul fara a intra in cercetarea fondului sau modificarea hotararii nu este posibila, fiind necesara administrarea de probe noi. Daca sunt gasite intemeiate mai multe motive, dintre care unele atrag modificarea, iar altele casarea, instanta de recurs va casa in intregime hotararea atacata pentru a se asigura o judecata unitara.
In caz de casare, curtile de apel si tribunalele vor rejudeca pricina in fond, fie la termenul cand a avut loc admiterea recursului, situatie in care se pronunta o singura decizie, fie la un alt termen stabilit in acest scop.
Cu toate acestea, in cazul in care instanta a carei hotarare este recurata a solutionat procesul fara a intra in cercetarea fondului ori judecata s-a facut in lipsa partii care nu a fost regulat citata atat la administrarea probelor, cat si la dezbaterea fondului, instanta de recurs, dupa casare, trimite cauza spre rejudecare instantei care a pronuntat hotararea casata sau altei instante de acelasi grad.
In caz de casare a hotararii atacate, pentru motivul prevazut de Art. 304 pct. 3, instanta va trimite dosarul spre judecare instantei judecatoresti competente sau organului cu activitate jurisdictionala competent, potrivit legii, iar pentru motivul prevazut de Art. 304 pct. 4 va respinge cererea ca inadmisibila.
Daca instanta de recurs constata ca ea insasi era competenta sa solutioneze pricina in prima instanta sau in apel, va casa hotararea recurata si va solutiona cauza potrivit competentei sale.

Art. 313
Inalta Curte de Casatie si Justitie, in caz de casare, trimite cauza spre o noua judecata instantei care a pronuntat hotararea casata ori, atunci cand interesele bunei administrari a justitiei o cer, altei instante de acelasi grad, cu exceptia cazului casarii pentru lipsa de competenta, cand trimite cauza instantei competente sau altui organ cu activitate jurisdictionala competent potrivit legii.

Art. 314
Inalta Curte de Casatie si Justitie hotaraste asupra fondului pricinii in toate cazurile in care caseaza hotararea atacata numai in scopul aplicarii corecte a legii la imprejurari de fapt ce au fost deplin stabilite.

Art. 315
In caz de casare, hotararile instantei de recurs asupra problemelor de drept dezlegate, precum si asupra necesitatii administrarii unor probe sunt obligatorii pentru judecatorii fondului.
Cand hotararea a fost casata pentru nerespectarea formelor procedurale, judecata va reincepe de la actul anulat.
Dupa casare, instanta de fond va judeca din nou, tinand seama de toate motivele invocate inaintea instantei a carei hotarare a fost casata.
La judecarea recursului, precum si la rejudecarea procesului dupa casarea hotararii de catre instanta de recurs, dispozitiile Art. 296 sunt aplicabile in mod corespunzator.

Art. 316
Dispozitiile de procedura privind judecata in apel se aplica si in instanta de recurs, in masura in care nu sunt potrivnice celor cuprinse in acest capitol.

CAP. 11 Contestatia in anulare

Art. 317
Hotararile irevocabile pot fi atacate cu contestatie in anulare, pentru motivele aratate mai jos, numai daca aceste motive nu au putut fi invocate pe calea apelului sau recursului:
1. cand procedura de chemare a partii, pentru ziua cand s-a judecat pricina, nu a fost indeplinita potrivit cu cerintele legii;
2. cand hotararea a fost data de judecatori cu calcarea dispozitiilor de ordine publica privitoare la competenta.
Cu toate acestea, contestatia poate fi primita pentru motivele mai sus-aratate, in cazul cand aceste motive au fost invocate prin cererea de recurs, dar instanta le-a respins pentru ca aveau nevoie de verificari de fapt sau daca recursul a fost respins fara ca el sa fi fost judecat in fond.

Art. 318
Hotararile instantelor de recurs mai pot fi atacate cu contestatie cand dezlegarea data este rezultatul unei greseli materiale sau cand instanta, respingand recursul sau admitandu-l numai in parte, a omis din greseala sa cerceteze vreunul dintre motivele de modificare sau de casare.
Alineatul 2 Abrogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000.

Art. 319
Contestatia se introduce la instanta a carei hotarare se ataca.
Contestatia se poate face oricand inainte de inceputul executarii silite, iar in timpul ei, pana la implinirea termenului stabilit la Art. 401 alin. 1 lit. b) sau c). Impotriva hotararilor irevocabile care nu se aduc la indeplinire pe cale de executare silita, contestatia poate fi introdusa in termen de 15 zile de la data cand contestatorul a luat cunostinta de hotarare, dar nu mai tarziu de un an de la data cand hotararea a ramas irevocabila.

Art. 3191
Instanta poate suspenda executarea hotararii a carei anulare se cere, sub conditia depunerii unei cautiuni. Dispozitiile Art. 403 alin. 3 si 4 se aplica in mod corespunzator.

Art. 320
Contestatia se judeca de urgenta si cu precadere.
Intampinarea este obligatorie si se depune la dosar cu cel putin 5 zile inaintea termenului de judecata.
Hotararea data in contestatie este supusa acelorasi cai de atac ca si hotararea atacata.

Art. 321
Nu se poate face o noua contestatie pentru motive ce au existat la data celei dintai.

 Inapoi Valorificari Creante


Scoala de Brokeri este noua entitate sub care se dezvolta initiativele de tip educational si de orientare profesionala ale societatii BURSA ROMANA DE CREANTE TM (BRC) . Ulterior, aceasta va reprezenta si platforma de perfectionare pentru cei care vor sa imbratiseze aceasta profesie/cariera noua si de mare actualitate.
Criza profunda si piata creantiera exploziva impun valorificarea creantelor de catre oameni de specialitate, iar Scoala de Brokeri este unicul furnizor de orientare profesionala in domeniul bursei de creante si domeniile conexe acesteia.
Cu ajutorul lectorilor de valoare si a echipei de specialisti ne propunem sa dezvoltam potentialul resurselor umane din sectorul economic prin promovarea unor abordari inovative si raportate la situatia actuala de pe piata economico-financiara.

* Veti gasi in curand pe site toate informatiile necesare in legatura cu deschiderea Scolii de Brokeri.

©1992-2009 BURSA ROMANA DE CREANTE S.A. Toate drepturile rezervate.